ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเย็นฤดี เหร็มล่า
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การวัดและประเมินทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chayen_1440@hotmail.com
ที่อยู่ :
5/1 หมู่ที่ 5 ต. ขุนตัดหวาย อ. จะนะ จ. สงขลา 90130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล